پروژه ماهیدشت

از جمله طرحهاي در دست اقدام اين شركت كه طي سال جاري ( فروردين ماه) و پس از انجام مطالعات كامل در زمينه ايجاد گاوداري صنعتي بزرگ در سطح استان و عمليات اجرايي آن آغاز گرديده است ، پروژه احداث گاوداري 3000 رأس مولد ماهيدشت مي باشد كه پس از پيگيريهاي فراوان و با حمايت كليه مسئولين محترم دست اندركار استان( سازمان جهاد كشاورزي ، بانك كشاورزي ، فرمانداري و ...) از انتخاب زمين گرفته تا ساير مراحل تشكيل و تكميل پرونده و تصويب اعتبارات آن از محل صندوق توسعه ملي ( سال 1393) و عقد قرارداد تسهيلات طرح مذكور با عامليت بانك كشاورزي وارد فاز اجرايي گرديده است. -پيش بيني مراحل اجرايي طرح به صورت سه ساله و طي سه فاز خواهد بود كه در هر فاز با تأمين 1000 رأس تليسه از نوع نژاد هلشتاين كه از محل گاوداريهاي بزرگ بنياد از سطح كشور خواهد بود ، به بهره برداري خواهد رسيدو در نیمه دوم سال 1399انشاء ا... شاهد افتتاح كامل پروژه با حداكثر ظرفيت اسمي به ميزان 3000 رأس مولد و 6000 كل گله خواهيم بود. -اشتغالزايي مستقيم پروژه 150 نفر مي باشد و به صورت غير مستقيم در زنجيره هاي پسين و پيشين اين صنعت قريب به 1500 نفر در قالب تأمين كنندگان وخريداران ، كشاورزان و ساير تامين كنندگان نهاده هاي دامي و كارخانجات و .. با آن همكاري خواهند نمود. -از ديگر مزاياي اجرايي طرح علاوه بر اشتغالزايي مستقيم و غير مستقيم كمك به رفع و كاهش محروميت منطقه اي ، توسعه صنايع لبني با افزايش مواد اوليه ( شير صنعتي) مورد نياز ، توسعه صنعت بخش دامپروري و توانمند سازي بيشتر آنها و افزايش توانمندي دانش فني و كليه بهره برداران شاغل اين صنعت ، ايجاد الگوي كشت مناسب متناسب با نيازهاي علوفه اي و غله اي منطقه ، كمك به توسعه پايدار منطقه ،كمك به افزايش توليد شير ممتاز و با كيفيت استان و همچنين كمك در جهت تأمين تليسه و گوساله هاي پرواري مورد نياز صنايع استان.