جولای 23, 2017

مزایده ومناقصه

شرکت شیرودام کنگاور در نظر دارد تعدای گوساله نر ،گاوآبستن ،گاو غیرآبستن غیر اقتصادی ،تلیسه آبستن ،تلیسه غیر آبستن (فری مارتین)،کود ورمی کمپوست ویک دستگاه تراکتور […]