واحدتوليدکود ورمی کمپوست :

شرکت فعالیت تولید کود ورمی کمپوست خود را جهت بازیافت کود حیوانی تولید شده و ایجاد ارزش افزوده برای آن از سال 1388 آغاز نموده وبا راه اندازی سایت تولید ورمی کمپوست درداخل مجموعه گاوداری نسبت به تولید این محصول اقدام نموده است.