اعضاء هیات مدیره

 • محمد علی رودباری شهمیری

  مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
 • رضا سلطانی آذر

  مدیر مالی و عضو هیئت مدیره
 • علی محمد زلقی

  رئیس هیئت مدیره
 • حسین اکبری زاده

  عضو هیئت مدیره
 • جعفر مرشد لو

  عضو هیئت مدیره