نمایشگاه نقاشی فرزندان پرسنل با موضوع نماز در شرکت شیرو دام برپاشد .

این نمایشگاه به منظور ارج نهادن به حضور فرزندان پرسنل برای شرکت در مسابقه نقاشی با موضوع نماز که توسط ستاد اقامه نماز

شرکت شیرودام کنگاور در راستای برنامه های   ابلاغی ستاد اقامه نماز بنیاد برگزار شده دایر گردیده است.