شرکت شیرودام کنگاور در نظر دارد تعدای گوساله نر ،گاوآبستن ،گاو غیرآبستن غیر اقتصادی ،تلیسه آبستن ،تلیسه غیر آبستن (فری مارتین)،کود ورمی کمپوست ویک دستگاه تراکتور 6290(شش سیلندر) از طریق مزایده حضوری به فروش برساند .

زمان : ساعت 11صبح روز چهار شنبه 96/05/18

مکان:کرمانشاه ،کنگاور ،کیلومتر 4 جاده سلطان آباد

تلفن تماس4-48522421-083