واحد زراعت کنگاور

هكتار زمين زراعي مي باشد كه با صرف هزينه اي بالغ بر 1952 ميليون ريال شامل انجام عمليات زهكشي ، تسطيح و شخم عميق آمادگي كاشت و برداشت را پيدا نموده است. در زمينهاي زراعي تعداد 6 حلقه چاه عميق حفر گرديده که خطوط اصلی انتقال آب در سال های قبل اجرا شده و در اواخر سال 1387 پروژه ايجاد شبكه آبياري تحت فشار در 146 هکتار از اراضی زراعی آغاز شد و با صرف مبلغ 670/2 میلیون ریال پروژه فوق در اواخر سال 1388 تکمیل گردید. انجام این اقدامات در بهبود راندمان های زراعت تاثیر مثبت معنی دار گذاشته بطوريكه ايجادشبكه آبياري تحت فشاردرسطح 80 هكتارازاراضي علي آبادكه درسال 90 طرح آن درستادبنيادمصوب گرديده بودبه مرحله اجرادرآمدودر سال 92 باصرف هزينه اي بالغ بر787 /4  ميليون ريال وبادرصدپيشرفت فيزيكي 100 % به بهره برداري رسيده است. بطوریکه راندمان تولید محصولات زراعي در سال جاري نسبت به سالهاي گذشته افزايش يافته است.

) تولیدات زراعی

ذرت علوفه ای

توليد ذرت علوفه اي در سال جاري مقدار 6،275  تن بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ( 6،269 تن) مقدار 6  تن افزايش داشته و نسبت به بودجه مصوب(6،016  تن ) 259  تن افزایش داشته است.

یونجه

در سال مالي مورد گزارش از سطح 51 هكتار كشت مقدار 816  تن یونجه خشک برداشت  گرديده كه در مقايسه با توليد سال قبل(821) مقدار  5 تن کاهش داشته است.

چغندر قند

درسال مورد گزارش ازسطح 25   هکتارکشت چغندر قند مقدار 670،2 تن برداشت گردیده است که درمقایسه با مقدارتولید سال 2،436 تن ) 9 % افزايش داشته است. ولیکن نسبت به بودجه مصوب حدود 14 درصد کاهش  توليد داشته ايم.

غلات(جو و گندم)

از 5  هکتار زمینهای زراعی زير كشت جو مقدار 25  تن محصول با راندمان 6/5تن  برداشت گردیده است  .

از 40 هکتار زمینهای زراعی زیر کشت گندم مقدار 219   تن محصول با راندمان  4/5 تن برداشت گردیده .