واحد گاوداری کنگاور

واحد دامپروري كنگاور در زميني به مساحت 21 هكتار در كيلومتر 4 جاده سلطان آباد كنگاور احداث گرديده و در سال 1383 بصورت پروژه بوده و با انتقال 107 رأس دام به صورت تليسه باردار در اواخر سال مذكور عملاً فعاليت دامداري شركت شروع گرديده است. روند خريد دام از ابتداي سال 1384 ادامه يافت و با ورود 299 راس دام از شرکت خرمدره (بیجین) در سال 91 در مجموع منجر به انتقال1825 راس دام مولد از واحدهاي بنيادي به شركت گرديد و با توجه به روند افزایش تولید شیرخام که در نیمه دوم سال 90 شروع گردیده بود در اواخر سال 96 تولید شیر روزانه به حدود 70 تن( سال قبل 65 تن ) رسیده است .

لازم به توضيح مي باشد كه در تاريخ ترازنامه تكميل تعدادي از فضاهاي پروژه ( هانگارهای علوفه وآسفالت خیابانها ) به جهت عدم تامين نقدينگي به موقع به سال 1397 موكول گرديده است.

تولیدات دامپروی

تولید شیر

طی سال 1396 تولید شیر معادل 205 /23 تن بوده است که نسبت به سال قبل  (861/22 تن)  مقدار 344 تن معادل 1.5% افزايش و نسبت به بودجه مصوب(963/24 تن  ) مقدار 1،758 تن کاهش تولید  داشته است كه دلايل افزايش و كاهش آن به شرح زير مي باشد .

1 –1- تولید شیر نسبت به سال1395  معادل1.5%  افزایش یافته است که این افزايش از طریق بهبود راندمان ایجاد شده است.

گوساله بدو تولد

طی سال مورد گزارش تعداد متولدین گوساله معادل 1905  راس بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل( 1،802 رأس) حدود 103 راس افزایش داشته است.