گروهی از شرکت کنندگان در اولین جشنواره بیطار ازبخش های دامداری شرکت شیرودام کنگاور بازدید کردند .

شرکت کنندگان که متشکل از عکاسان وفیلم سازان انجمن سینمایی جوان ،خبر گزاری جمهوری اسلامی وخبر گزاری تسنیم بودندبه تهیه فیلم وعکس جهت ارسال به جشنواره پرداختند.

اولین جشنواره بیطار با هدف شناساندن جایگاه فعالیت های دامپزشکی در صنعت دامپروری برگزار می شود .